تماس با ما

نشانی:

   

مرکزی، محلات، کیلومتر یک جاده خمین، مرکز آموزش عالی محلات
صندوق پستي: 3781151958
تلفن: 43242421 , 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+

رياست:

   تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: -
صفحه وب: رياست دانشگاه

معاونت آموزشي، دانشجویی و فرهنگی:

   تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2402
صفحه وب: معاونت آموزشي

معاونت اداري و مالي:

   تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2450
صفحه وب: معاونت اداري و مالي

امور مالی:

   

تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2412
پست الکترونیک: -
صفحه وب: -

امور اداری:

   

تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2452
پست الکترونیک: -
صفحه وب: -

امور دانشجويي:

   

تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2413
پست الکترونیک: -
صفحه وب: امور دانشجويي

امور فرهنگي:

   

تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2424
پست الکترونیک: -
صفحه وب: امور فرهنگي

امور آموزشی و پژوهشي:

   

تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2411
صفحه وب: امور پژوهشي

مرکز فناوری اطلاعات:

   

تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2404
پست الکترونیک: it[at]mahallat.ac.ir
صفحه وب: مرکز فناوری اطلاعات

اداره حراست:

   

تلفکس: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: herasat[at]mahallat.ac.ir
صفحه وب: اداره حراست

روابط عمومي:

   

تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: info[at]mahallat.ac.ir
صفحه وب: روابط عمومی