اطلاعات تماس


معاونت آموزشی،دانشجویی و فرهنگی  جناب آقای دکتر مظاهری
تلفن: 48532430 (086)
دورنگار: -
معاونت پژوهشی و فناوری     جناب آقای دکتر حیدری
تلفن: 48532402 (086)
دورنگار: -
دفتر ریاست                          جناب آقای مهندس انصاری
تلفن: 48532416 (086)
دورنگار: 48532417 (086)
نهاد رهبری                              حجت الاسلام حاج آقای رضوانی
تلفن: 48532418 (086)
دورنگار: 48532419 (086)
مدیر آموزش                            جناب آقای دکتر سبحان
تلفن: 48532434 (086)
دورنگار: -
مدیر پژوهش                        جناب آقای دکتر سمائی
تلفن: 48532406 (086)
دورنگار: -
حراست 
تلفن: 48532414 (086)
دورنگار: 43242414
فناوری اطلاعات - جناب آقای رجبی
تلفن: 48532404 (086)
 
کارشناس آموزش - سرکار خانم معینیان
تلفن: 48532432 (086)
دورنگار: -
 کارشناس آموزش                  جناب آقای محمدی
تلفن: 48532436 (086)
دورنگار: -
کارشناس آموزش                   جناب آقای یاری
تلفن: 48532438 (086)
دورنگار: -
انتظامات
تلفن: 48532413 (086)
دورنگار: -
خوابگاه شهید محلاتی(دخترانه)
تلفن: 48532426 (086)
دورنگار: -
خوابگاه شهید حججی(هتل)
تلفن: 48532425 (086)
دورنگار: -
خوابگاه شهید احمدی روشن ( دانشگاه آزاد)
تلفن: 48532421 (086)
دورنگار: -
کتابخانه                                جناب آقای عباسی
تلفن: 48532408 (086)
دورنگار: -
امور فرهنگی - جناب آقای زند
تلفن: 48532424 (086)
دورنگار: -
سلف غذاخوری
تلفن: 48532422 (086)
دورنگار: -
امور دانشجویی                     جناب آقای کرمی
تلفن: 48532420 (086)
دورنگار: -
دبیرخانه
تلفن: 48532416 (086)
دورنگار: -
گروه مکانیک                         جناب آقای دکتر جعفریان
تلفن: 48532440 (086)
دورنگار: -
گروه عمران                          جناب آقای دکتر حسینی
تلفن: 48532442 (086)
دورنگار: -
گروه صنایع                           جناب آقای دکتر رجب زاده
تلفن: 48532444 (086)
دورنگار: -
گروه مهندسی کامپیوتر           جناب آقای دکتر خسروی
تلفن: 48532446 (086)
دورنگار: -
گروه علوم کامپیوتر                 جناب آقای دکتر نجفی آرانی
تلفن: 48532448 (086)
دورنگار: -
تدارکات و کارپردازی              جناب آقای سامری
تلفن: 48532452 (086)
دورنگار: -
مدیر اداری و مالی                  جناب آقای دکتر رستمی
تلفن: 48532450 (086)
دورنگار: -
رئیس حسابداری              سرکارخانم شفیعی
تلفن: 48532454 (086)
دورنگار: -
مدیر اداری - جناب آقای کامویی
تلفن: 48532458 (086)
دورنگار: 48532455 (086)
مسئول بودجه - سرکار خانم باقری
تلفن: 48532456 (086)
دورنگار: -
دفتر عمرانی                           آقای اسکندری
تلفن: 48532451 (086)
دورنگار: -
انبار مرکزی
تلفن: 48532457 (086)
دورنگار: -