اطلاعات تماس


معاونت آموزشی،دانشجویی و فرهنگی -جناب آقای دکتر مظاهری
تلفن: 48532430 (086)
دورنگار: -
معاونت پژوهشی و فناوری - جناب آقای دکتر حیدری
تلفن: 48532402 (086)
دورنگار: -
دفتر ریاست - جناب آقای  انصاری
تلفن: 48532416 (086)
دورنگار: 48532417 (086)
نهاد رهبری - حجت الاسلام حاج آقای رضوانی
تلفن: 48532418 (086)
دورنگار: 48532419 (086)
مدیر آموزش - جناب آقای دکتر سبحان
تلفن: 48532434 (086)
دورنگار: -
مدیر پژوهش
تلفن: 48532406 (086)
دورنگار: -
حراست 
تلفن: 48532414 (086)
دورنگار: 43242414
فناوری اطلاعات
تلفن: 48532404 (086)
 
کارشناس آموزش - سرکار خانم شاکری
تلفن: 48532432 (086)
دورنگار: -
 کارشناس آموزش - جناب آقای محمدی
تلفن: 48532436 (086)
دورنگار: -
کارشناس آموزش - جناب آقای یاری
تلفن: 48532438 (086)
دورنگار: -
انتظامات
تلفن: 48532413 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 1
تلفن: 48532423 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 2
تلفن: 48532426 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 4
تلفن: 48532427 (086)
دورنگار: -
کتابخانه
تلفن: 48532408 (086)
دورنگار: -
امور فرهنگی - جناب آقای رجبی
تلفن: 48532424 (086)
دورنگار: -
سلف غذاخوری
تلفن: 48532422 (086)
دورنگار: -
امور دانشجویی- جناب آقای کرمی
تلفن: 48532420 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 3
تلفن: 48532421 (086)
دورنگار: -
گروه مکانیک - جناب آقای دکتر سبکروح
تلفن: 48532440 (086)
دورنگار: -
گروه عمران - جناب آقای دکتر حسینی
تلفن: 48532442 (086)
دورنگار: -
گروه صنایع - جناب آقای دکتر رجب زاده
تلفن: 48532444 (086)
دورنگار: -
گروه مهندسی کامپیوتر -جناب آقای دکتر خسروی
تلفن: 48532446 (086)
دورنگار: -
گروه علوم کامپیوتر - جناب آقای دکتر نجفی آرانی
تلفن: 48532448 (086)
دورنگار: -
مدیر اداری و مالی - جناب آقای دکتر رستمی
تلفن: 48532450 (086)
دورنگار: -
مدیر اداری - جناب آقای کامویی
تلفن: 48532458 (086)
دورنگار: 48532455 (086)
دفتر عمرانی - 
تلفن: 48532451 (086)
دورنگار: -
تدارکات و کارپردازی - جناب آقای سامری
تلفن: 48532452 (086)
دورنگار: -
رئیس حسابداری - سرکارخانم شفیعی
تلفن: 48532454 (086)
دورنگار: -
مسئول بودجه - سرکار خانم باقری
تلفن: 48532456 (086)
دورنگار: -
امین اموال - جناب آقای انصاری
تلفن: 48532457 (086)
دورنگار: -