مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

امور دانشجویی

فرم های دانشجویی

معرفی دانشجویان نمونه

صندوق رفاه دانشجویان


امور دانشجویی

عمده‏ ترين وظايف امور دانشجویی از اين قرار است:

 • ١) ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تحت نظر و ارائه راهنمائي هاي لازم
 • ٢) مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي
 • ٣) پيش بيني نيازهاي خدماتي و رفاهي دانشجويان و تعيين اولويت هاي آن و ارائه آن براي رسيدگي
 • ٤) نظارت و كنترل نحوه اجراي آئين نامه هاي مختلف دانشجويي( خوابگاه،‌تغذيه، وام و ...) فرهنگي و فوق برنامه، بهداشت و درمان، مشاوره و تربيت بدني
 • ٥) هدايت و نظارت بر فعاليتهاي كميته انضباطي دانشجويان
 • ٦) اجرايي كردن برنامه هاي پيشنهادي معاونت دانشجويي وزارت علوم تحقيقات و فناوري.
 • ٧) ايجاد زمينه لازم براي تشكيل و فعاليت هاي شوراي صنفي، انجمن هاي علمي، فرهنگي بر اساس آئين نامه مربوط
 • ٨) تشويق و ترغيب دانشجويان براي شركت در فعاليت هاي ورزشي و برنامه ريزي در اجراي ورزشهاي همگاني در سطح دانشگاه، خوابگاهها و حمايت از ورزشهاي قهرماني دانشجويي
 • ٩) حمايت و پيگيري مشكلات دانشجوياني كه مشكلات مالي دارند
 • ١۰) امين خدمات بهداشتي و رواني و مشاوره دانشجويان و ايجاد بستر ارتباط موثر با خانواده دانشجو
 • ١١) انتخاب و معرفي دانشجوي نمونه كشوري
 • ١٢) نظارت بر فعاليتهاي اداره شاهد و ايثارگر