مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

حوزه ریاست

ریاست

هیات امناء

اداره حراست

هیأت اجرایی جذب

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شورای دانشگاه

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

امور حقوقی و قراردادها

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

مدیر دفتر ریاست: آقای کامویی
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+

وظایف

  • ١) نظارت بر تنظیم برنامه ملاقاتهای روزانه ریاست دانشگاه
  • ٢) ابلاغ و پیگیری دستورات به اشخاص و واحدهای تابعه
  • ٣) هماهنگی جلسات هیأت رئیسه و شورای دانشگاه و ابلاغ و پیگیری تصمیمات گرفته شده به واحدهای ذیربط
  • ٤) تهیه پیشن نویس نامه های حوزه ریاست و احکام صادره از سوی ایشان و ... واحدهای حوزه ریاست