مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاونت آموزشی

امور آموزشی

دفتر استعدادهای درخشان

اداره امور دانش آموختگان

تقویم آموزشی

فرم های آموزشی

سامانه آموزش دانشجویان

سامانه آموزش اساتید

پیوندهای مفید آموزشی


معاونت آموزشی

معاونت آموزشی: دکتر داوود مظاهری تهرانی
دکتری مهندسی شیمی
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 43233267 (86) 98+
داخلی: 2402
دورنگار: 43233592 (86) 98+
پست الکترونیک: -وظایف

اهم وظايف معاونت آموزشي دانشگاه، اداره كليه امور آموزشي دانشگاه، اجراي سياست هاي مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي، نظارت بر اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي، تدوين و اجراي مقررات و آئين نامه هاي آموزشي مورد نياز داخلي، گسترش كيفي و كمي فعاليت هاي آموزشي دانشگاه با توجه به برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه، تدوين ، به روز رساني و اجراي برنامه جامع آموزشي دانشگاه، نظارت برحسن اجراي وظايف و فعاليت هاي آموزشي دانشكده ها و مراكز آموزشي دانشگاه جهت ايجاد هماهنگي، ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي هيأت علمي و مديران آموزشي واحدهاي مختلف، اجراي دوره هاي آموزشي تخصصي كوتاه مدت براي متقاضيان خارج از دانشگاه مي باشد.