مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاونت مالی و اداری

معاونت مالی و اداری: مهدی یاری
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: -وظایف

معاونت اداري و مالي دانشگاه نقش مهمي در راهبري و هدايت سيستم پشتيباني دانشگاه و تأمين اعتبارات مالي و تنظيم هزينه‏ها بر عهده دارد. در مجموع مي‏توان گفت که اين معاونت با انجام وظايف خود راه را براي تحقق هدفهاي آموزشي و تحقيقاتي و فناوري دانشگاه هموار مي‏نمايد.

عمده‏ ترين وظايف حوزه معاونت مالي و اداري از اين قرار است: