معاون پژوهشی و فناوری

دکتر داریوش حیدری
معاونت پژوهشی و فناوری
تلفن: 13-43242411 (86) 98+
داخلی: 2402
دورنگار: 13-43242411 (86) 98+
پست الکترونیک: 



وظایف

عمده‏ ترين وظايف امور پژوهشی از اين قرار است:

١) مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات پژوهشی
٢) بررسی شرح های پژوهشی و فرصت های مطالعاتی
٣) ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي طرح های پژوهشی
٤) ایجاد هماهنگی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی و پژوهشی
٥) ایجاد بسترهای مناسب به منظور ارتباط موثرتر دانشگاه و صنعت
6) فراهم نمودن بستر راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه های پژوهشی
7) حمایت از پروژه های تحقیقاتی محصول محور و صنعتی
8) ارتقاء تعاملات علمی با سایر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داخلی و بین المللی