مقالات منتشر شدهمقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی در سال 1395

 
نویسندگانعنوان مقالهعنوان نشریه / کنفرانس
Farshid JafarianExperimental Investigation to Optimize Tool Life and Surface Roughness in Inconel 718 MachiningMaterials and Manufacturing Processes
Farshid JafarianIdentification of new material model for machining simulation of Inconel 718 alloy and the effect of tool edge geometry on microstructure changesSimulation Modelling Practice and Theory
مقالات منتشر شده توسط اعضای هیات علمی در سال 1394

 
نویسندگانعنوان مقالهعنوان نشریه / کنفرانس
S Klavzar, M J Nadjafi-AraniCut method: update on recent developments and equivalence of independent approachesCurrent Organic Chemistry
KC Das, MJ Nadjafi-AraniComparison between the Szeged index and the eccentric connectivity indexDiscrete Applied Mathematics
D Heidari, M AmooshahiEnumeration Of Gamma-Groups Of Finite OrderDiscussiones Mathematicae: General Algebra & Applications
Hamed Jafari, Et. Al.Fuzzy Mathematical Modeling Approach for the Nurse Scheduling Problem: A Case StudyInternational Journal of Fuzzy Systems
MJ Nadjafi-AraniRelations between distance–based and degree–based topological indicesApplied Mathematics and Computation
Majid SabokrouhExperimental study of the weld microstructure properties in assembling of natural gas transmission pipelinesJournal of Engineering Manufacture
MJ Nadjafi-AraniCharacterisation of forests with trivial game domination numbersJournal of Combinatorial Optimization
حامد جعفری ، مجید سلطانی ، محمد حسین حقیقیمدل بازی استکلبرگ برای تصمیمات قیمت گذاری در زنجیره تامین دوکاناله در شرایط وجود امکان فروش اینترنتیکنفرانس بهینه سازی تصمیم گیری
حامد جعفری ، محمد حسین حقیقیارایه مدل برنامه ریزی عدد صحیح و الگوریتم شبیه سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی شیفت های کاری پرستارانکنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
حامد جعفری ، مهدی الله یاری بیک ، محمد حسین حقیقی ، مجید سلطانیرویکرد نظریه بازی های برای تصمیمات قیمت گذاری دو محصول جایگزین در زنجیره تامین دو سطحی در شرایط وجود امکان فروش اینترنتیکنفرانس ملی بهینه سازی و تصمیم گیری
حامد جعفری ، مهدی الله یاری بیک ، مجید سلطانیارایه یک مدل بازی خرده فروش استکابرگ برای تصمیمات قیمت گذاری دو محصول جایگزین در یک زنجیره تامین دوسطحی در شرایط وجود امکان فروش اینترنتیکنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات دانشگاه فردوسی مشهد