مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

حوزه ریاست

ریاست

هیات امناء

اداره حراست

هیأت اجرایی جذب

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شورای دانشگاه

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

امور حقوقی و قراردادها

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

عمده وظایف این مرکز به شرح زیر است:

  • ١) نگهداری و پشتيبانی سرويسهای پست الکترونيکی و صفحات وب دانشگاه.
  • ٢) نگهداری و پشتيبانی سرويسهای شبکه کامپيوتری داخل دانشگاه و اينترنت.
  • ٣) اجرا و پشتيبانی نرم افزارها و بانکهای اطلاعاتی مربوط به دفاتر آموزش و سایر بخش ها بر حسب نیاز دانشگاه.
  • ٤) نگهداری و پشتيبانی برنامه های کاربردی تحت وب در سطح دانشگاه.
  • ٥) آموزشهای الکترونيکی کارکنان و اساتید.