اطلاعات تماس


نشانی
مرکزی، محلات، کیلومتر یک جاده خمین، مرکز آموزش عالی محلات
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
دورنگار: 99-48532490 (86) 98+
صندوق پستی: 3781151958
رياست
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
دورنگار: 99-48532490 (86) 98+
پست الکترونیکی: -
 
صفحه وب: رياست دانشگاه
معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
دورنگار: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2436 - 2434 -2432 - 2430

صفحه وب: معاونت آموزشی
معاونت اداری و مالی
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
دورنگار: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2450

صفحه وب: معاونت اداری و مالی
امور مالی
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2456 - 2454

پست الکترونیک: -
صفحه وب: -
امور اداری
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2458 -2452

پست الکترونیک: -
صفحه وب: -
امور دانشجويی
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2420

پست الکترونیک: -
صفحه وب: امور دانشجويی
امور فرهنگی
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2424

پست الکترونیک: -
صفحه وب: امور فرهنگی
معاونت آموزشی و پژوهشی
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
دورنگار: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2402

 
صفحه وب: امور پژوهشی

مرکز فناوری اطلاعات
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2404

پست الکترونیک: it[at]mahallat.ac.ir
صفحه وب: مرکز فناوری اطلاعات
اداره حراست
تلفن: 43242414 (86) 98+


پست الکترونیک: herasat[at]mahallat.ac.ir
صفحه وب: اداره حراست
روابط عمومی
تلفن: 99-48532490 (86) 98+
دورنگار: 99-48532490 (86) 98+
داخلی: 2416
پست الکترونیک: info[at]mahallat.ac.ir
صفحه وب: روابط عمومی