اعضای هیات علمی

داریوش حیدری
گروه علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
محمدجوادنجفی آرانی
گروه علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
مهسا میرزرگر
گروه علوم کامپیوتر
صفحه شخصی
مرتضی رجب زاده
گروه مهندسی صنایع
صفحه شخصی
آرش خسروی
گروه مهندسی کامپیوتر
صفحه شخصی
مسعود پاک نهاد
گروه مهندسی عمران
صفحه شخصی
پدرام حسینی
گروه مهندسی عمران
صفحه شخصی
سیدمحمدسعید سبحان
گروه مهندسی عمران
صفحه شخصی
مقداد سمائی نوروزی
گروه مهندسی عمران
صفحه شخصی
مجید سبک روح
گروه مهندسی مکانیک
صفحه شخصی
داود مظاهری تهرانی
گروه مهندسی مکانیک
صفحه شخصی
فرشید جعفریان
گروه مهندسی مکانیک
صفحه شخصی
افشین آشفته
گروه مهندسی مکانیک
صفحه شخصی
زهرا خدامی مرقی
گروه مهندسی مکانیک
صفحه شخصی
حسین کرباس چی
گروه علوم پایه
صفحه شخصی
پریسا رحیم خانی
گروه علوم کامپیوتر
صفحه شخصی