هیات امنا مرکز آموزش عالی محلات

 

وظايف و اختيارات هيأت امناء به شرح زیر است:

 
 • ١) تصويب آيين‌نامه داخلي
 • ٢) تصويب سازمان اداري دانشگاه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
 • ٣) بررسي و تصويب بودجه دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه پيشنهاد مي‌شود.
 • ٤) تصويب بودجه تفصيلي دانشگاه
 • ٥) تصويب حسابها و ترازنامه دانشگاه
 • ٦) تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
 • ٧) تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي دانشگاه
 • ٨) كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 • ٩) تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي ومعاملاتي كه برحسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي‌باشد.
 • ١۰) پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‌باشد.
 • ١١) تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني دانشگاه در چارچوب ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 • ١٢) تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التأليف و نظاير آن.
 • ١٣) بررسي گزارش دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه ارائه مي‌شود.
 • ١٤) تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.