اطلاعات تماس


معاونت آموزشی،دانشجویی و فرهنگی   آقای دکتر حسینی
تلفن: 48532430 (086)
دورنگار: -
معاونت پژوهشی و فناوری      آقای دکتر مظاهری تهرانی
تلفن: 48532402 (086)
دورنگار: -
دفتر ریاست                            آقای انصاری
تلفن: 48532416 (086)
دورنگار: 08643242411
نهاد رهبری                            حجت الاسلام رضوانی
تلفن: 48532418 (086)
دورنگار: 48532419 (086)
مدیر آموزش                          آقای یاری
تلفن: 48532438 (086)
دورنگار: -
مدیر پژوهش                          
تلفن: 48532406 (086)
دورنگار: -
حراست 
تلفن: 48532414 (086)
دورنگار: 43242414
فناوری اطلاعات                      آقای رجبی
تلفن: 48532404 (086)
 
کارشناس آموزش                    خانم شاکری
تلفن: 48532432 (086)
دورنگار: -
کارشناس آموزش                     آقای محمدی
تلفن: 48532436 (086)
دورنگار: -
کارشناس مسئول آموزش          آقای یاری
تلفن: 48532438 (086)
دورنگار: -
انتظامات
تلفن: 48532413 (086)
دورنگار: -
خوابگاه شهید محلاتی(پسرانه)
تلفن: 48532426 (086)
دورنگار: -
خوابگاه شهید حججی(هتل) (دخترانه)
تلفن: 48532425 (086)
دورنگار: -
خوابگاه شهید احمدی روشن(دانشگاه آزاد)(پسرانه)
تلفن: 48532421 (086)
دورنگار: -
کتابخانه                                  آقای عباسی
تلفن: 48532408 (086)
دورنگار: -
مدیر دانشجوی فرهنگی          آقای زند
تلفن: 48532424 (086)
دورنگار: -
سلف غذاخوری
تلفن: 48532422 (086)
دورنگار: -
امور دانشجویی                      آقای کرمی
تلفن: 48532420 (086)
دورنگار: -
دبیرخانه
تلفن: 48532416 (086)
دورنگار: -
گروه مکانیک                          آقای دکتر جعفریان
تلفن: 48532440 (086)
دورنگار: -
گروه عمران                            آقای دکتر حسینی
تلفن: 48532442 (086)
دورنگار: -
گروه صنایع                            آقای دکتر رجب زاده
تلفن: 48532444 (086)
دورنگار: -
گروه مهندسی کامپیوتر              آقای دکتر نجفی آرانی
تلفن: 48532446 (086)
دورنگار: -
گروه علوم کامپیوتر                  آقای دکتر نجفی آرانی
تلفن: 48532448 (086)
دورنگار: -
تدارکات و کارپردازی                آقای سامری
تلفن: 48532452 (086)
دورنگار: -
کارشناس دانشجویی                خانم معینیان
تلفن: 48532428 (086)
دورنگار: -
معاونت اداری و مالی                  آقای دکتر رستمی
تلفن: 48532450 (086)
دورنگار: -
مدیر امور مالی                       خانم شفیعی
تلفن: 48532454 (086)
دورنگار: -
کارشناس امور مالی                  آقای داودآبادی
تلفن: 48532455 (086)
دورنگار: -
مدیر اداری                             آقای کامویی
تلفن: 48532456 (086)
دورنگار: -
کارشناس امورمالی                  خانم باقری
تلفن: 48532456 (086)
دورنگار: -
دفتر عمرانی                            آقای اسکندری
تلفن: 48532451 (086)
دورنگار: -
انبار مرکزی
تلفن: 48532457 (086)
دورنگار: -