استادیار

مسعود پاک نهاد

مرکز آموزش عالی محلات / گروه مهندسی عمران

بیوگرافی

.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

تحصیلات

دکترا:
مهندسی عمران _ گرایش سازه از دانشگاه پوترا _ مالزی
کارشناسی ارشد:
مهندسی عمران _ گرایش سازه از دانشگاه تبریز
کارشناسی:
مهندسی عمران از دانشگاه تبریز
 اطلاعات تماس
تلفن:
داخلی: 
پست الکترونیک: 
mpaknahad@mahallat.ac.ir

مقاله مجله

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

مقاله کنفرانس

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

کتاب

 • کتاب 1
 • کتاب 2
 • کتاب 3
 • کتاب 4
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5