استادیار

مجید سبک روح

مرکز آموزش عالی محلات / گروه مهندسی مکانیک

بیوگرافی

.
Responsive Image

تحصیلات

دکترای مکانیک گرایش ساخت و تولید از دانشگاه بیرجند


کارشناسی ارشد مکانيک گرایش ساخت و توليد از دانشگاه مازندران


کارشناسی مکانيک طراحی جامدات از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

 اطلاعات تماس

google scholar profile

تلفن: -
داخلی: -
پست الکترونیک: 
msabokrouh@mahallat.ac.ir

مقاله مجله

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

مقاله کنفرانس

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

کتاب

 • کتاب 1
 • کتاب 2
 • کتاب 3
 • کتاب 4
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5