اعضای هیات علمی

گروه مهندسی صنایع

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
مرتضی رجب زادهمهندسی صنایعدکتریاستادیارm.rajabzadeh@mahallat.ac.irمشاهده

 

گروه مهندسی عمران

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
مسعود پاکنهادمهندسی عمراندکتریاستادیارmpaknahad@mahallat.ac.irمشاهده
پدرام حسینیمهندسی عمراندکتریاستادیارp.hosseini@mahallat.ac.irمشاهده
سیدمحمدسعید سبحانمهندسی عمراندکتریاستادیار مشاهده
مقداد سمائی نوروزیمهندسی عمراندکتریاستادیار مشاهده

 

گروه مهندسی کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
آرش خسرویمهندسی کامپیوتردکتریاستادیارa.khosravi@mahallat.ac.irمشاهده

 

گروه مهندسی مکانیک

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
مجید سبک روحمهندسی مکانیکدکتریاستادیارmsabokrouhat@mahallat.ac.irمشاهده
فرشید جعفریانمهندسی مکانیکدکتریاستادیارfjafarian@mahallat.ac.ir مشاهده
داود مظاهریمهندسی شیمیدکتریاستادیارdmazaheri@mahallat.ac.irمشاهده
زهرا خدامی مرقیمهندسی مکانیکدکتریاستادیارz.khoddami@mahallat.ac.irمشاهده
افشین آشفتهمهندسی مکانیکدکتریاستادیار مشاهده

 

گروه علوم کامپیوتر

نام و نام خانوادگیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیمرتبه علمیایمیلصفحه شخصی
داریوش حیدریریاضی- ابرساختارهادکتریاستادیارdheidari@mahallat.ac.irمشاهده
محمدجواد نجفیریاضی- نظریه گراف و شبکهدکتریاستادیارmjnajafiarani@mahallat.ac.irمشاهده
مهسا میرزرگرریاضی- نظریه گروه هادکتریاستادیارm.mirzargar@mahallat.ac.irمشاهده

 

written by معاون آموزشی، فرهنگی و دانشجویی