استادیار

سید محمد سعید سبحان

مرکز آموزش عالی محلات / گروه مهندسی عمران

بیوگرافی

.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image

تحصیلات

دکترا:
مهندسی عمران گرایش سازه و زلزله _ دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد:
مهندسی عمران گرایش سازه _ دانشگاه تهران
کارشناسی:
مهندسی عمران _ دانشگاه تهران
 اطلاعات تماس

google scholar profile

تلفن: 48532490-086
داخلی: 2432
پست الکترونیک: 

مقاله مجله

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

مقاله کنفرانس

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

کتاب

 • کتاب 1
 • کتاب 2
 • کتاب 3
 • کتاب 4
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5