استادیار

داود مظاهری تهرانی

مرکز آموزش عالی محلات / گروه مهندسی مکانیک

بیوگرافی

زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است. زبان فارسی یا پارسی زبان تکلم عده‌ای از ایرانیان و عده ای از ساکنان آسیای مرکزی است. خط این زبان همان خط عربی است با اضافه چهار حرف پچگژ . بین خط عربی و فارسی تفاوت های دیگری نیز وجود دارد.زبان فارسی دارای ادبیات غنایی قوی و گنجینه بزرگ شعر است.زبان شیرین و دیرین فارسی چه در قالب فارسی باستان و کتیبه‌ها و سنگ نوشته‌های خطوط میخی و چه در قالب فارسی میانه و سنگ نوشته‌های خطوط پهلوی و چه در قالب فارسی دری و خط فارسی که دارای فرهنگ غنی و پربار ادبیات بعد از اسلام است، همه جا بهترین سرمایه ملی و هویت ما ایرانیان است. این امانت گرانبها میراثی است که سینه به سینه و نسل به نسل به دست ما رسیده است.

تحصیلات

 • دکترای مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
  1388← 1392
 • کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی از دانشگاه تربیت مدرس تهران
  1382← 1384
 • کارشناسی مهندسی شیمی- پلیمر از دانشگاه صنعتی اصفهان
  1378← 1382
 اطلاعات تماس
تلفن: 08648532430
داخلی: 2430
پست الکترونیک: 
dmazaheri@mahallat.ac.ir

مقاله مجله

 • Bioethanol production from carob pods by solid-state fermentation with Zymomonas mobilis , Applied Energy 99, 372-378
 •  
 • EVALUATION OF BIOETHANOL PRODUCTION FROM CAROB PODS BY Zymomonas mobilis AND Saccharomyces
 • cerevisiae IN SOLID SUBMERGED FERMENTATION, Preparative Biochemistry and Biotechnology 43 (5), 415-430
 • Mathematical Models for Microbial Kinetics in Solid-State Fermentation: A Review, Iranian Journal of Biotechnology 11 (3), 156-167
 • Bioethanol production performance in a packed bed solid-state fermenter: evaluation of operational factors and intermittent aeration strategies, Annals of microbiology 65 (1), 351-357
 • Chemical salt reactions as algebraic hyperstru         ctures, Iranian journal of mathematical chemistry, 2018
 

 •  

مقاله کنفرانس

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

کتاب

 • کتاب 1
 • کتاب 2
 • کتاب 3
 • کتاب 4
 • معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی مرکز (1396 تا کنون)
 • مدیریت امور آموزشی مرکز (1394 تا 1395)
 • دبیر کمیسیون موارد خاص مرکز، عضو شورای آموزشی مرکز، عضو شورای پژوهشی مرکز، عضو شورای فرهنگی مرکز، عضو کمیسیون موارد خاص استان مرکزی، عضو شورای دانشجویی مرکز، عضو کمیته انضباطی بدوی دانشجویان مرکز، دبیر کمیته ترفیعات اعضای هیات علمی مرکز، عضو کمیسیون نظارت بر نشریات دانشجویی، عضو شورای تربیت بدنی مرکز
 • فارغ التحصیل نفر اول دوره دکترا دانشگاه تربیت مدرس
 • فارغ التحصیل نفر اول دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5