استادیار

افشین آشفته

مرکز آموزش عالی محلات / گروه مهندسی مکانیک

بیوگرافی

.
Responsive Image
Responsive Image

تحصیلات

دکتری مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید در دانشگاه تهران – دی 1396


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید دانشگاه تهران – شهریور 139


کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی بابل – تیر 1389

 اطلاعات تماس
تلفن:
داخلی: -
پست الکترونیک: 
 

مقاله مجله

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

مقاله کنفرانس

 • مقاله 1
 • مقاله 2
 • مقاله 3
 • مقاله 4

کتاب

 • کتاب 1
 • کتاب 2
 • کتاب 3
 • کتاب 4
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • سوابق 1
 • سوابق 2
 • سوابق 3
 • سوابق 4
 • سوابق 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5
 • مشخصات پروژه 1
 • مشخصات پروژه 2
 • مشخصات پروژه 3
 • مشخصات پروژه 4
 • مشخصات پروژه 5