اطلاعات تماس


معاونت آموزشی،دانشجویی و فرهنگی - دکتر مظاهری
تلفن: 48532430 (086)
دورنگار: -
معاونت پژوهشی - دکتر خسروی
تلفن: 48532402 (086)
دورنگار: -
آی تی
تلفن: 48532404 (086)
دورنگار: -
مدیر پژوهش - دکتر میرزرگر
تلفن: 48532406 (086)
دورنگار: -
مدیر آموزش - دکتر حیدری
تلفن: 48532434 (086)
دورنگار: -
انتظامات
تلفن: 48532413 (086)
دورنگار: -
حراست - آقای مهندس بیگی
تلفن: 48532414 (086)
دورنگار: -
دفتر ریاست - آقای مهندس رئیس اکبری
تلفن: 48532416 (086)
دورنگار: 48532417 (086)
نهاد رهبری - حاج آقای رضوانی
تلفن: 48532418 (086)
دورنگار: 48532419 (086)
مدیر دانشجویی - مهندس رجبی
تلفن: 48532420 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 3
تلفن: 48532421 (086)
دورنگار: -
سلف
تلفن: 48532422 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 1
تلفن: 48532423 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 2
تلفن: 48532426 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 4
تلفن: 48532427 (086)
دورنگار: -
خوابگاه 5
تلفن: 48532425 (086)
دورنگار: -
امور فرهنگی - مهندس کرمی
تلفن: 48532424 (086)
دورنگار: -
آموزش - خانم شاکری
تلفن: 48532432 (086)
دورنگار: -
آموزش - آقای محمدی
تلفن: 48532436 (086)
دورنگار: -
آموزش-آقای یاری
تلفن: 48532438 (086)
دورنگار: -
گروه مکانیک - دکتر سبکروح
تلفن: 48532440 (086)
دورنگار: -
گروه عمران - دکتر حسینی
تلفن: 48532442 (086)
دورنگار: -
گروه صنایع - دکتر رجب زاده
تلفن: 48532444 (086)
دورنگار: -
گروه مهندسی کامپیوتر - دکتر خسروی
تلفن: 48532446 (086)
دورنگار: -
گروه علوم کامپیوتر
تلفن: 48532448 (086)
دورنگار: -
مدیر اداری مالی - دکتر رستمی
تلفن: 48532450 (086)
دورنگار: -
مدیر اداری - مهندس کامویی
تلفن: 48532458 (086)
دورنگار: 48532455 (086)
دفتر عمرانی - مهندس گوهری
تلفن: 48532451 (086)
دورنگار: -
تدارکات - مهندس سامری
تلفن: 48532452 (086)
دورنگار: -
مدیر مالی - خانم شفیعی
تلفن: 48532454 (086)
دورنگار: -
بودجه - خانم باقری
تلفن: 48532456 (086)
دورنگار: -
اموال - مهندس انصاری
تلفن: 48532457 (086)
دورنگار: -