مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

برنامه هفتگی

سوابق آموزشی

پروژه ها و طرح های پژوهشی

سوابق اجرایی

افتخارات

دروس آموزشی

مقالات مجله

مقالات کنفرانس

کتاب ها

سایر انتشارات

google scholar

داریوش حیدری

دکتری تخصصی
ابرساختارها
تلفن:
داخلی: 0
پست الکترونیک: dheidari[at]mahallat.ac.irبرنامه هفتگی

ايام هفته10:00 - 8:0012:00 - 10:0013:30 - 12:0015:30 - 13:3017:30 - 15:3019:30 - 17:30
شنبه
يک شنبه ریاضی 2- گروه 1مبانی آنالیز ریاضیریاضی 2-گروه 4-فرد
دوشنبه ریاضی 2- گروه 1ریاضی 2- گروه 3معادلات دیفرانسیل گ 2معادلات دیفرانسیل گ 4
سه شنبه ریاضی 2- گروه 3-فردریاضی 2- گروه 4معادلات دیفرانسیل گ 2- زوج معادلات دیفرانسیل گ 4- فردمبانی آنالیز ریاضی-زوج
چهار شنبه