مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 18 / 2 / 1397

تجلیل از ریاست مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم توسط بسیج دانشجویی

تجلیل از ریاست مرکز آموزش عالی محلات توسط پایگاه بسیج امام خمینی و با همراهی مسئولین مرکز صورت گرفت. ضمن این تجلیل، نشستی پیرامون مسائل و برنامه های جاری پایگاه بسیج دانشجویی این مرکز در نیمسال های آتی و همکاری با واحد فرهنگی مرکز با حضور ریاست مرکز، مسئولین دانشگاه و مسئولین پایگاه بسیج دانشجویی صورت گرفت.


تجلیل از ریاست مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم توسط بسیج دانشجویی - مرکز آموزش عالي محلات تجلیل از ریاست مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم توسط بسیج دانشجویی - مرکز آموزش عالي محلات تجلیل از ریاست مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم توسط بسیج دانشجویی - مرکز آموزش عالي محلات