مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 20 / 12 / 1396

روز درختکاری سال 1396

در پایان مراسم افتتاحیه سر درب دانشگاه، به مناسب روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، مسئولین شهرستان، اساتید، کارمندان و دانشجویان مرکز آموزش عالی محلات نهالی را با نام خود غرس نمودند.روز درختکاري سال 96 - مرکز آموزش عالي محلات روز درختکاري سال 96 - مرکز آموزش عالي محلات روز درختکاري سال 96 - مرکز آموزش عالي محلات روز درختکاري سال 96 - مرکز آموزش عالي محلات روز درختکاري سال 96 - مرکز آموزش عالي محلات