مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 17 / 2 / 1397

تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم

تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز گرانقدر معلم توسط پایگاه بسیج امام خمینی (ره) و با همراهی مسئولین مرکز آموزش عالی محلات صورت گرفت.


تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم - مرکز آموزش عالي محلات تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم - مرکز آموزش عالي محلات تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم - مرکز آموزش عالي محلات تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم - مرکز آموزش عالي محلات
تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم - مرکز آموزش عالي محلات تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم - مرکز آموزش عالي محلات تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم - مرکز آموزش عالي محلات تجلیل از اساتید ارجمند مرکز آموزش عالی محلات به مناسب روز معلم - مرکز آموزش عالي محلات