مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 13 / 11 / 1396

انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

کلیه دانشجویان می توانند جهت انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 طبق برنامه زمانی زیر به طریق سامانه آموزش مراجعه نموده و اقدام به اخذ واحدهای مد نظر خود نمایند. لازم به ذکر است دانشجویانی که در مهلت مقرر اقدام به انتخاب واحد ننمایند بایستی برای نیمسال 962 درخواست مرخصی کنند.
ورودی 93 و قبل از آن - صبح و بعدازظهر شنبه 14 بهمن 96
ورودی 94 - صبح و بعدازظهر یک شنبه 15 بهمن 96
ورودی 95 - صبح و بعدازظهر دوشنبه 16 بهمن 96
ورودی 96 - صبح و بعدازظهر سه شنبه 17 بهمن 96
انتخاب واحد با تاخیر چهارشنبه 18 بهمن 96
* منظور از صبح ساعت 00:00 تا 12:00 ظهر و منظور از بعدازظهر از ساعت 12:01 تا ساعت 23:59 است.

لازم به ذکر است آغاز کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 شنبه 21 بهمن ماه 96 می باشد.