مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 12 / 6 / 1396

اردوی جهادی شهریور 96

تعداد ۳۰ نفرازدانشجویان دانشگاه محلات به اردوی جهادی اعزام شدند:

۳۰ نفر از دانشجویان این دانشگاه به مدت ده روز به منظور فعالیت در حوزه عمرانی به روستاهای فرنق و دهنو از توابع شهرستان خمین اعزام شدند.
انجام فعالیت‌های عمرانی بازسازی دو باب خانه محرومان و یک مدرسه در روستاهای فرنق و دهنو از مهم‌ترین برنامه‌های اردوی جهادی دانشجویان دانشگاه محلات است.
اردوهای جهادی دانشگاه محلات از ۸ لغایت ۱۸ شهریورماه به همت بسیج دانشجویی دانشگاه محلات در دو روستای فرنق و دهنو از توابع شهرستان خمین در حال برگزاری می باشد.اردوي جهادي شهريور 96 - مرکز آموزش عالي محلات اردوي جهادي شهريور 96 - مرکز آموزش عالي محلات اردوي جهادي شهريور 96 - مرکز آموزش عالي محلات