مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 12 / 6 / 1396

بازدید آقایان دکتر عسکریان ابیانه، مهندس عبدالحسینی، دکتر رخشانی مهر و دکتر سلیمی از پروژه های عمرانی دانشگاه

بازدید جناب آقای دکتر عسکریان ابیانه (معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم)، جناب آقای مهندس عبدالحسینی (مدیر کل محترم امور اداری و پشتیبانی وزارت علوم) و جناب آقای دکتر رخشانی مهر(مدیر کل محترم نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم) بهمراه جناب آقای دکتر سلیمی (نماینده محترم مردم شریف محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی) از پروژه های عمرانی دانشگاه محلات در تاریخ 1396/06/12
بازديد آقايان دکتر عسکريان ابيانه، مهندس عبدالحسيني، دکتر رخشاني مهر و دکتر سليمي از پروژه هاي عمراني دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات بازديد آقايان دکتر عسکريان ابيانه، مهندس عبدالحسيني، دکتر رخشاني مهر و دکتر سليمي از پروژه هاي عمراني دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات بازديد آقايان دکتر عسکريان ابيانه، مهندس عبدالحسيني، دکتر رخشاني مهر و دکتر سليمي از پروژه هاي عمراني دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات بازديد آقايان دکتر عسکريان ابيانه، مهندس عبدالحسيني، دکتر رخشاني مهر و دکتر سليمي از پروژه هاي عمراني دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات بازديد آقايان دکتر عسکريان ابيانه، مهندس عبدالحسيني، دکتر رخشاني مهر و دکتر سليمي از پروژه هاي عمراني دانشگاه - مرکز آموزش عالي محلات