مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 29 / 5 / 1396

آگهی مناقصه خرید پرسی غذا در سال تحصیلی97-1396

مرکز آموزش عالی محلات در نظر دارد، خرید پرسی غذای خود را در سال تحصیلی97-1396 از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. شرکتها میتوانند از تاریخ درج آگهی به مدت 10 روز کاری نسبت به دریافت اسناد مناقصه، به واحد اداری مرکز مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 43233272-086
داخلی: 2452