مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 4 / 3 / 1396

سامانه تغذیه جدید

قابل توجه کلیه دانشجویان، سامانه تغذیه به آدرس زیر تغییر یافته است. لذا دانشجویان موظف هستند از این پس از طریق سامانه جدید اقدام به رزرو غذا نمایند.

food.mahallat.ac.ir