اطلاعیه ها - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

اطلاعیه ها

  • فراخوان تاسیس خوابگاه غیردولتی (خودگردان) تاریخ انتشار: 08 مرداد 1398
  • تقویم آموزشی نیمسال 981 تاریخ انتشار: 01 مرداد 1398
  • انتخاب واحد پروژه و کارآموزی در ترم تابستان تاریخ انتشار: 10 تیر 1398
  • شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه تاریخ انتشار: 20 خرداد 1398
  • کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم تاریخ انتشار: 14 خرداد 1398
  • ارزشیابی اساتید در نیمسال 972 تاریخ انتشار: 08 خرداد 1398
  • اطلاعیه تمدید پیش انتخاب واحد تاریخ انتشار: 07 خرداد 1398
  • اطلاعیه حذف تکدرس تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398
  • اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال 981 تاریخ انتشار: 28 اردیبهشت 1398
  • انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97 تاریخ انتشار: 09 بهمن 1397