مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

گروه های آموزشی

عنوان رشته تحصیلیعنوان گرایش تحصیلیمقطع تحصیلیمدیر گروهبرنامه درسی 8 ترمهصفحه گروه
مهندسی کامپیوترنرم افزارکارشناسی دانلود چارت ورودی 91 | دانلود چارت ورودی 92 به بعدمشاهده
مهندسی عمران-کارشناسیدکتر مسعود پاکنهاددانلود خلاصه چارت وزارت علوم | دانلود چارت 8 ترمی پیشنهادی
مهندسی مکانیک-کارشناسیدکتر فرشید جعفریاندانلود
مهندسی صنایع-کارشناسیمهندس حامد جعفریدانلود لیست دروس کارشناسی | دانلود برنامه 8 ترم
علوم کامپیوتر-کارشناسیدکتر محمد جواد نجفی آرانیدانلود برنامه 8 ترم