مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

معاونت آموزشی، دانشجویی و فرهنگی

امور آموزشی

دفتر استعدادهای درخشان

اداره امور دانش آموختگان

تقویم آموزشی

فرم های آموزشی

سامانه آموزش دانشجویان

سامانه آموزش اساتید

پیوندهای مفید آموزشی


اداره امور دانش آموختگان

رسیدگی کلیه امور فارغ التحصیلی دانشجویان مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری به عهده این اداره می باشد.

وظایف کارشناسان امور فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری:

  • ١) صدور دانشنامه
  • ٢) صدور گواهی موقت
  • ٣) صدور معرفی به نظام وظیفه
  • ٤) صدور گواهی رتبه و معدل فارغ التحصیلی
  • ٥) صدور تاییدیه تحصیلی
  • ٦) ممهور نمودن کارنامه فارسی جهت فارغ التحصیلانی که لغو تعهد آموزش رایگان را انجام داده و دانشنامه دریافت نموده اند
  • ٧) پاسخگویی به استعلام های سازمان ها و دانشگاههای دیگر

وظایف کارشناسان امور بایگانی و نگهداری اسناد فارغ التحصیلی:

  • ١) حفظ و نگهداری اسناد و مدارک فارغ التحصیلان
  • ٢) پیگیری دانشنامه فارغ التحصیلان دانشگاه
  • ٣) پیگیری صدور ریزنمرات فارسی جهت فارغ التحصیلان