مرکز آموزش عالی محلات | Mahallat Institute of Higher Education

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education

حوزه ریاست

ریاست

هیات امناء

اداره حراست

هیأت اجرایی جذب

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شورای دانشگاه

مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی

امور حقوقی و قراردادها

امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی


هیات امنا مرکز آموزش عالی محلات

وظايف و اختيارات هيأت امناء به شرح زیر است:

 • ١) تصويب آيين‌نامه داخلي
 • ٢) تصويب سازمان اداري دانشگاه بر اساس ضوابطي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوط با هماهنگي سازمان امور اداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.
 • ٣) بررسي و تصويب بودجه دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه پيشنهاد مي‌شود.
 • ٤) تصويب بودجه تفصيلي دانشگاه
 • ٥) تصويب حسابها و ترازنامه دانشگاه
 • ٦) تصويب نحوه وصول درآمدهاي اختصاصي و مصرف آن
 • ٧) تعيين حسابرس و خزانه‌دار براي دانشگاه
 • ٨) كوشش براي جلب كمكهاي بخش خصوصي و عوائد محلي اعم از نقدي، تجهيزاتي، ساختماني با رعايت ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي.
 • ٩) تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي ومعاملاتي كه برحسب مورد پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا مي‌باشد.
 • ١۰) پيشنهاد ميزان فوق‌العاده‌هاي اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي كه بر حسب مورد پس از تأييد وزارتخانه‌هاي‌ فرهنگ و آموزش عالي و يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قابل اجرا مي‌باشد.
 • ١١) تعيين نحوه اداره واحدهاي توليدي، خدماتي، كارگاهي و بهداشت و درماني دانشگاه در چارچوب ضوابطي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
 • ١٢) تعيين ميزان پرداخت حق‌التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه، حق التأليف و نظاير آن.
 • ١٣) بررسي گزارش دانشگاه كه از طرف رييس دانشگاه ارائه مي‌شود.
 • ١٤) تصويب مقررات استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه كه به منظور هماهنگي پس از تأييد وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.