مرکز آموزش عالی محلات | گروه مهندسی کامپیوتر

مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
گروه کامپیوتر | تاریخ انتشار: 1 / 7 / 1397

حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

به اطلاع کلیه دانشجویان مهندسی کمپیوتر می رساند، دروس زیر به دلیل به حد نصاب نرسیدن در انتخاب واحد، حذف شده اند.

پایگاه داده ها
روش پژوهش و ارائه

با توجه به درخواست مکرر دانشجویان دروس "شبکه های کامپیوتری" و "زبان تخصصی" ارائه شده اند، لازم به ذکر است در صورت نرسیدن این دروس به حد نصاب آنها نیز حذف خواهند شد.

دانشجویانی که درس "مباحث ویژه 2" را اخذ کرده اند بایستی درس "آمار و احتمالات مهندسی" را به عنوان پیش نیاز و درس "نظریه گراف" را به صورت همنیاز اخذ کرده باشند. در صورتی که دانشجویی بدون در نظر گرفتن موارد ذکر شده اقدام به حفظ درس مذکور نمایند، پس از پایان زمان حذف و اضافه، درس مباحث ویژه 2 برای ایشان حذف شده و هیچ حق اعتراضی برای وی وجود نخواهد داشت.