برگزاری کارگاه آموزشی"پیشگیری از سرطان" - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 09 بهمن 1397

برگزاری کارگاه آموزشی"پیشگیری از سرطان"

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی محلات، روز دوشنبه مورخ 97.11.08 کارگاه آموزشی "پیشگیری از سرطان" ویژه کارمندان دانشگاه، با حضور کارشناس محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان برگزار گردید.