برگزاری کارگاه آموزشی"مبارزه با مواد مخدر - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 09 بهمن 1397

برگزاری کارگاه آموزشی"مبارزه با مواد مخدر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی محلات، روز شنبه مورخ 97.10.29 کارگاه آموزشی"مبارزه با مواد مخدر" ویژه کارمندان دانشگاه، با حضور کارشناس محترم نیروی انتظامی برگزار گردید.