ابلاغ پذیرش دانشجوی دختر - مرکز آموزش عالی محلات

Mahallat Institute of Higher Education Logo مرکز آموزش عالی محلات Mahallat Institute of Higher Education
تاریخ انتشار: 23 دی 1398

ابلاغ پذیرش دانشجوی دختر

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی محلات:

با ابلاغ وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با پذیرش دانشجوی دختر موافقت گردید.

به این وسیله به اطلاع میرساند: شوراي گسترش و برنامه ریزي آموزش عالی در جلسه مورخ 98/07/07 خود با توجه به مصوّبه هیأت امناي مرکز آموزش عالی محلات مبنی بر موافقت با پذیرش همزمان دانشجوي دختر، با درخواست مذکور موافقت نمود.